Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

nikomuanislowa
08:06
7952 1818 500
tak się powinno wychowywać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablubra blubra
nikomuanislowa
07:27
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablubra blubra
nikomuanislowa
07:12
nikomuanislowa
07:10
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viakomplikacja komplikacja
nikomuanislowa
07:10
5545 5361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nikomuanislowa
07:09
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nikomuanislowa
07:09
nikomuanislowa
07:09
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:09
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
2592 0294 500
Reposted fromazalia azalia viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
9194 a4a8 500
Reposted frompiehus piehus viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
07:07
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie

May 24 2019

nikomuanislowa
12:51
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
09:25
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
09:25
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viaanastasie anastasie
nikomuanislowa
08:53
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl