Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

nikomuanislowa
14:08
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
nikomuanislowa
13:18
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
nikomuanislowa
13:02
Reposted fromFlau Flau viadoubleespresso doubleespresso
nikomuanislowa
13:02
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadoubleespresso doubleespresso
nikomuanislowa
13:01
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
nikomuanislowa
13:00
2192 c90c 500
Twój Vincent.
nikomuanislowa
13:00
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
nikomuanislowa
13:00
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viadoubleespresso doubleespresso
nikomuanislowa
12:54
nikomuanislowa
12:53
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
12:52
12:51
nikomuanislowa
12:51
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaagta13 agta13
nikomuanislowa
12:50
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viaagta13 agta13
nikomuanislowa
12:49
nikomuanislowa
12:49
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viaagta13 agta13
nikomuanislowa
12:49
3176 1642
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagta13 agta13
nikomuanislowa
12:49
7051 5364
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaagta13 agta13
nikomuanislowa
12:49
7049 edd3
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaagta13 agta13
nikomuanislowa
12:48
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaagta13 agta13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl