Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

nikomuanislowa
14:03
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viagdziejestola gdziejestola
14:03
7599 bb82
Reposted frombun bun viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:02
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:02
14:02
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:01
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:00
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
nikomuanislowa
14:00
8102 7722
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:00
6813 d652 500
nikomuanislowa
13:59
8541 feef
nikomuanislowa
13:59
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
13:53
6464 bd05
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
13:53
6472 4151 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
13:53
4684 21ad
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
13:46
9956 62ae
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
13:46
9129 ac08
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
13:46
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
13:45
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
13:45
nikomuanislowa
13:42
5205 e62a 500
Reposted frommakle makle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl