Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

nikomuanislowa
11:23
6299 ef0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabecomingjane becomingjane
nikomuanislowa
11:23
nikomuanislowa
11:13

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
nikomuanislowa
11:04
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney
nikomuanislowa
11:03
1708 3582
Reposted fromipo ipo viaeternaljourney eternaljourney
nikomuanislowa
11:03
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney
nikomuanislowa
10:54
8830 464d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
nikomuanislowa
10:54
8957 b1cc 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 19 2019

nikomuanislowa
14:46
9740 b461 500
Reposted fromniente niente viasanitas sanitas
nikomuanislowa
14:46
1451 5026 500
Reposted fromsoftboi softboi viasanitas sanitas
nikomuanislowa
14:46
“ Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak
Reposted fromxalchemic xalchemic viasanitas sanitas
nikomuanislowa
10:21
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viasanitas sanitas

May 17 2019

nikomuanislowa
16:27
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
16:19
5454 2263 500
nikomuanislowa
14:22
8954 5fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
14:21
7794 b281
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:20
2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:19
4279 3e8d
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
14:13
1855 cb45 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
nikomuanislowa
14:11
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl